Yaşam

Türkiye nüfusunun yüzde 15,2’si genç

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiklerle Gençlik 2022 araştırmasına göre Türkiye nüfusunun yüzde 15,2’sini gençler oluşturuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2022 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi olurken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817, genç nüfus ise toplam nüfusun yüzde 15,2’sini oluşturuyor. Bunu kapsıyor.

Genç nüfusun yüzde 51,2’si erkek, yüzde 48,8’i kadındı.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2030’da yüzde 14’e, 2040’ta yüzde 13,4’e, 2060’ta yüzde 11,8’e ve 2080’de yüzde 11,1’e düşeceği öngörülüyor.

Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, ileriki yıllara yönelik iddialara göre giderek azalmaktadır.

Türkiye’nin genç nüfus oranının AB üyesi ülkelere göre daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 15,2 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranının üzerinde olduğu görüldü. 27 AB üyesi ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde 2022 yılında ortalama genç nüfus yüzde 10,5 oldu.

AB üyesi ülkeler arasında genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla yüzde 12,8 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olurken, genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 9,1 ile yer alıyor. Bulgaristan, yüzde 9,3 ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 9,4 ile Slovenya ve Letonya.

Hakkari yüzde 22 ile genç nüfus oranının en yüksek olduğu il oldu.

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12,3 ile Muğla ve Balıkesir oldu. Bu illeri yüzde 12,7 ile Ordu ve yüzde 12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli izledi.

Genç nüfusun yüzde 30,2’sinin 20-22 yaş grubunda olduğu görüldü.

Yaş grubuna göre genç nüfus incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun yüzde 29,7’si 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,1’i 18-19 yaş grubunda, yüzde 30,2’si 20-22 yaş grubunda ve yüzde 21,0’ı genç nüfusta bulunuyor. grup. 23-24 yaş grubunda olduğu tespit edildi.

15 yaşındakiler için ortalama yaşam süresi 63,6 yıldır.

Life Tables 2019-2021 sonuçlarına göre, doğumda beklenen yaşam süresi Türkiye genelinde 77,7, erkeklerde 75,0 ve kadınlarda 80,5 yıl oldu. Türkiye’de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençlerin ortalama kalan yaşam süresinin erkeklerde 61,0, kadınlarda 66,4 yıl olmak üzere 63,6 yıl olduğu görüldü. Yani 15 yaşına gelen genç kadınların genç erkeklere göre ortalama 5,4 yıl daha uzun yaşayacağı iddia edildi.

Evli genç kadınların oranı, evli genç erkeklerin oranının 3,8 katıdır.

Genç nüfus yasal medeni durumuna göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında değerli farklılıklar vardı. 2022 yılında genç erkek nüfusun yüzde 96,3’ü hiç evlenmemiş, yüzde 3,6’sı evli, yüzde 0,1’i boşanmış, genç kadın nüfusunun yüzde 85,8’i hiç evlenmemiş ve yüzde 13,7’si evli. ve yüzde 0,4’ü boşandı. Evli genç kadınların oranı, evli genç erkeklerin oranının 3,8 katıydı.

Kadınlar için yüksek öğretime net kayıt oranı yüzde 49,2 oldu.

2020/’21 akademik yılında %44,4 olan Türkiye’de yükseköğretime net okullaşma oranı, 2021/’22 akademik yılında %44,7’ye yükseldi. Yükseköğretimde net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran erkeklerde yüzde 40,5’ten yüzde 40,3’e gerilerken, kadınlarda yüzde 48,5’ten yüzde 49,2’ye yükseldi.

Ne eğitime ne de istihdama devam eden gençlerin oranı ise yüzde 24,2 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerin işgücüne katılım oranı 2021’de yüzde 41,7, 2022’de yüzde 43,8 oldu. Genç erkeklerin işgücüne katılım oranı 2021’de yüzde 53,1 iken 2022’de yüzde 56,2 oldu. Genç işsizlik oranı 2021’de yüzde 22,6 iken 2022’de yüzde 19,4 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2021’de yüzde 19,4 iken 2022’de yüzde 16,4 oldu. İstihdamda 2021’de yüzde 24,7 olan oran, 2022’de yüzde 24,2 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç erkeklerin oranı 2021’de yüzde 17,5 iken, 2022’de yüzde 16,4 oldu.

İstihdam edilen gençlerin yüzde 53,5’i hizmet sektöründe yer aldı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı 2021’de yüzde 32,2’den 2022’de yüzde 35,3’e yükseldi. Genç erkeklerin istihdam oranı 2021’de yüzde 42,8 iken 2022’de yüzde 46,9 olurken, genç kadınlarda bu oran 2021’de yüzde 21,2 iken 2022’de yüzde 23,2 oldu. Genç nüfus istihdamı branşlar itibarıyla incelendiğinde istihdam edilen gençlerin yüzde 15,1’inin tarım sektöründe, yüzde 31,4’ünün ise tarım sektöründe olduğu görülüyor. sanayi sektöründe, yüzde 53,5’i hizmet sektöründedir. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 14,0’ının tarımda, yüzde 36,7’sinin sanayi sektöründe, yüzde 49,3’ünün hizmet sektöründe, genç kadınların yüzde 17,5’inin tarımda ve yüzde 20,3’ünün sanayide çalıştığı görülüyor. Bunların %62,2’sinin hizmet sektöründe olduğu görüldü.

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı ise yüzde 84,8 oldu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten 18 yaş ve üstü bireylerin oranı 2021’de yüzde 69,3, 2022’de yüzde 69,2 oldu. Genel sağlık durumundan orta derecede memnun olanların oranı 2021’de yüzde 18,5 iken, 2022’de yüzde 19,5 oldu. Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten 18-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021’de yüzde 83,5 oldu. 2022’de yüzde 84,8 oldu. Genel sağlık durumu orta derecede iyi olduğunu belirtenlerin oranı 2021’de yüzde 11,1 iken 2022’de yüzde 10,5 oldu.

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirtenler

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten 18-24 yaş grubundaki genç erkek nüfusun oranı 2021’de yüzde 85,9 iken 2022’de yüzde 89,9 oldu. Genel sağlık durumu iyi olanların oranı 2021’de yüzde 8,5, 2022’de yüzde 6,1, 2021’de iyi olmadığını belirtenlerin oranı 2022’de yüzde 5,6 oldu. Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten yaş grubu 2021’de yüzde 81,0 iken 2022’de yüzde 79,5 oldu. Genel sağlık durumundan orta derecede memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021’de yüzde 13,9 olurken, 2022’de yüzde 15,1 iken mutlu olmadığını belirtenlerin oranı 2021’de yüzde 5,1, 2022’de yüzde 5,4 oldu.

Yaşam memnuniyeti anketi sonuçlarına göre

Yaşam doyumu araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 18 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 49,7’si memnun olduğunu belirtirken, orta derecede memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 34,5, diyenlerin oranı ise yüzde 34,5 oldu. kendilerini mutsuz hissettikleri ise yüzde 15,9 oldu.

Yaşamdan memnuniyet araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfusun yüzde 47,9’u 2022’de mutlu hissettiğini belirtirken, orta derecede keyifli olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 36,4, mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15,7 oldu.

Kendini hoş ya da orta derecede hoş hissettiğini belirten gençlerin oranı ise yüzde 84,3.

18-24 yaş grubunda mutlu olduğunu belirten genç erkek nüfusun oranı yüzde 44,1 iken, orta derecede memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 37,2, hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 37,2 oldu. mutsuz olanların oranı ise yüzde 18,7 oldu. 18-24 yaş grubundan memnun olduğunu belirten genç kadın nüfusun oranı %51,9 iken, orta derecede memnun olduğunu belirtenlerin oranı %35,6, mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise %35,6 oldu. %12,5 oldu. Memnun veya orta derecede keyifli hissettiğini belirten gençlerin oranı ise yüzde 84,3.

Gençlerin yüzde 82,4’ü işlerinden memnun olduğunu belirtti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 2022’de gençlerin yüzde 82,4’ü işinden, yüzde 52,9’u ise kazancından memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde işten memnuniyet oranı yüzde 82,5, elde edilen gelirden memnuniyet oranı yüzde 55,4 olurken, bu oranlar genç kadınlarda yüzde 82,2 ve yüzde 48,2 oldu.

Gençlerin yüzde 67’si aldıkları eğitimden memnun olduğunu belirtti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında gençlerin yüzde 67’si bugüne kadar aldıkları eğitimden memnun olduklarını belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 65,6 iken, genç kadınlarda yüzde 68,5 oldu.

Gençler çoğunlukla dış yaralanmalar ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti.

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2021 yılında hayatını kaybeden 15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 38,2’si dış yaralanmalar ve zehirlenmeler nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu hastalığı yüzde 8,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve yüzde 7,7 ile sınır sistemi ve duyu organları hastalıkları üçüncü sırada izledi.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde genç erkeklerin dış yaralanma ve zehirlenme sonucu hayatını kaybetme oranı yüzde 42,3, genç kadınların oranı ise yüzde 28,3 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 6,9, genç kadınların oranı ise yüzde 11,4 oldu.

İnternet kullanan gençlerin oranı yüzde 96,9 oldu

Hanehalkı bilgi teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 16-24 yaş grubundaki genç nüfusun internet kullanım oranı 2021 yılında %97,1 iken 2022 yılında %96,9 oldu. İnternet kullanım oranı ise %98,4 oldu. 2021’de genç erkeklerde 2022’de %97,6 iken, 2021’de genç kadınlarda yüzde 95,6 iken 2022’de %96,1 oldu.

kocasinan-ajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler